خبر ایرانی 21 تير 1397 ساعت 9:02 http://newsirani.com//news/107071/مقبره-ابولؤلؤ-معروف-بابا-شجاع-الدين-عکس -------------------------------------------------- عنوان : مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدين +عکس -------------------------------------------------- از بقاع مشهور ديگري كه بسيار مورد توجه مردم کاشان قرار دارد، مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدين، در شرق جاده فين است. اين بقعه، صحن وسرا, رواق و گنبدي مخروطي دارد كه با كاشي هاي فيروزه اي و الوان پوشيده شده است. متن : به گزارش خبر ایرانی، به گفته برخي از مؤلفين اسلامي ابولؤلؤ فيروز، جوان صنعتگر از مردم فین كاشان بود كه اعراب او را به بردگي به مدينه بردند و چون بر اثر تحمل شكنجه هاي فراوان به جان آمده بود، از راه كينه جويي، عمر خليفه دوم را به قتل رساند. تاريخ بناي اوليه گنبد و بارگاه او معلوم نيست؛ ولي بر كاشي هاي قبر تاريخ 777 هـ.ق ديده مي شود كه ضريح ساده چوبي آن را دربر گرفته است.