خبر ایرانی 6 مرداد 1397 ساعت 11:00 http://newsirani.com//news/108157/حمام-علیقلی-آقا-عکس -------------------------------------------------- عنوان : حمام علیقلی‌آقا +عکس -------------------------------------------------- حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده است. سبک معماری این بنا سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است.این بنا به شماره 976 در تاریخ 13 آذر 1322در فهرست آثار ملی ثبت شده است. متن : به گزارش خبرایرانی، حمام علیقلی آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه ای که خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده است. سبک معماری این بنا سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است.این بنا به شماره 976 در تاریخ 13 آذر 1322در فهرست آثار ملی ثبت شده است. حمام علیقلی آقا حمام علیقلی آقا حمام علیقلی آقا حمام علیقلی آقا حمام علیقلی آقا حمام علیقلی آقا حمام علیقلی آقا حمام علیقلی آقا